Mitt valprogram

Individuellt anpassat och värdigt äldreboende

Alla äldre mänskor är inte lika. De är lika värdefulla men de har olika behov, beroende på hälsa, famil­jeförhållanden, vanor och intressen. Därför bör staden erbjuda en bred palett av olika boendefor­mer.

Speciellt viktigt är att staden bör äga åtminstone de utrymmen som används för tyngre vårdformer. Då blir man inte beroende av privata fastighets­ägare och vårdbolag.

En trygg stad med god ekonomi och ren miljö

I en alltmer komplicerad värld behöver vi trygghet. Vi behöver veta vad som planeras i staden och vi behöver trygga miljöer för barn, ungdomar, före­tagare, pendlare och den äldre befolkningen.

Staden bör ha sin ekonomi i balans. Inte genom ett kortsiktigt trixande med budgetsiffror utan med stöd av långsiktig planering och genom beslut som alltid beaktar de ekonomiska följderna.

Bra förutsättningar för företagsverksamhet

Staden bör se till att de verksamma företagen och företagarna beaktas i beslutsprocessen och att de kommer till tals beträffande beslut som berör fö­retagens verksamhetsmiljö. Företag och företa­gare, vilka vill etablera sig i staden, bör be-handlas smidigt och jämlikt.

Rum för aktiv fritid

Att det skall finnas utrymme för fritidsaktiviteter betyder inte alltid att staden skall bygga dyra sim-och allaktivitetshallar. Det skall också finnas om­skötta rekreationsområden och städade parker. Dessutom skall invånarna ha möjligheter att röra sig ute i orörd natur. Våra vackra skärgård och våra stora skogsområden skall också i fortsättningen vara en del av Raseborgs styrka.