Mikael Borgman                   

Jurist, företagare, pensionär

Äntligen ser vi ljus i ändan av tunneln och vi får hoppas att det inte bara är ett snälltåg som kommer emot oss. Vi kommer nu att återgå till normala möten, vilken är en stor lättnad, speciellt för ordföranden, som har haft en del problem med styrningen av de möten som hållits på distans.

Stadsdirektören är vald och nu är det bara att se hur Petra Theman börjar jobba som högsta tjänsteinnehavare i Raseborg.

Arbetet i miljö- och byggnadsnämnden fortsätter, såsom också i de andra politiska organen. En stor del av miljö- och byggnadsnämndens ärenden är rutinärenden, men ibland ställs nämndens medlemmar inför frågor som man vet att kommer att väcka debatt. Jag kommenterade ett av dessa beslut under fliken "Aktuellt". I nämnden håller vi ännu på att finslipa arbetssätten så att vi skulle uppnå en större flexibilitet och mindre byråkrati, utan att fördenskull tumma på demokratins krav samt lagar och andra bestämmelser, vilka styr nämndens arbete. Det finns en uppriktig samarbetsvilja bland nämndens medlemmar och tjänsteinnehavarna har visat sig duktiga och kreativa, så allt skall nog ordna sig.

Arbetet som Utvecklingsbolaget Novagos styrelseordförande kommer att bli ovanligt tungt, eftersom de två stora ägarna, Lojo och Raseborg, vill göra väsentliga nedskärningar i bolagets finansiering. Det här betyder att det blir svårt att bibehålla nivån av företagsrådgivning och rådgivning för nyföretagare. De fasta kostnaderna kan inte påverkas i högre grad så alla inbesparingar bör ske i verksamheten. Det här är en verklig utmaning, eftersom en nedskärning av tjänsterna på sikt innebär ett stort inkomstbortfall och en kännbar kostnadsökning för kommunerna. De inkomster som Novago genererar för sina ägare är sådana att de är svåra att se i den årliga budgeten men bortfallet kommer att synas i form av uteblivna skatteinkomster och ökade kostnader för arbetslöshet. Novagos styrelse är dock villig att göra sitt allt för att tillsammans med kommunernas beslutfattare komma till en lösning som tillfredsställer såväl Novagos ägare som dess kunder, regionens företagare och företag. Det här arbetet börjar nu i slutet av år 2022 vara på slutrakan.

Förutom en del andra uppdrag, vilkas arbete ännu inte kommit ordentligt igång, så fortsätter jag att i liten skala fortfarande jobba som jurist, i huvudsak med gamla bekanta kunder, vars ärenden jag skött i åratal. Kontakten med kunder, vilka blivit som nära vänner, är synnerligen givande och ger en inblick i en stor mängd olika bolag och affärsverksamhetsformer.

Under fliken "Aktuellt" kommer jag i fortsättningen att kommentera vad som händer både framför och bakom kulisserna. Följ med så hålls du a jour med vad som är på gång.

Läs också de övriga sidorna (länkarna uppe till höger)!

Lue myös suomenkieliset tekstit (linkit oikealla ylhäällä).