Aktuellt

Här följer några korta kommentarer om vad som var aktuellt när kommentaren skrevs.

13.9.2021

Det har än en gång visat sig att 13 är ett olycksnummer. Trots att många inom Sfp:s fullmäktigegrupp ställt sig skeptiska till inledandet av planering av s.k. sjövillor utanför Barckens Udde i Gamla Stan. så har stadsstyrelsen med Sfp majoritet röstat för att planeringen kan börja. Argumenten mot projektet är många och många av de som nu röstade för att börja planeringen, hoppas att det inte skall någonsin förverkligas. Detta är inte rättvist mot projektet initiativtagare, mot invånarna i Gamla Stan eller mot raseborgarna över lag. Till det här finns det säkert skäl att återkomma.

17.5.2021

På fullmäktiges möte nämndes begreppet "kriskommun" både av stadsdirektören och i några talturer.

Status som kriskommun - vad betyder det?

Lagen (Kommunallagen § 118) talar inte om kriskommun, utan om "Utvärderingsförfarande i fråga om kommuner som har speciellt svår ekonomisk ställning". Ett av kriterierna är att kommunen inte täckt underskottet i balansräkningen inom 4 år och detta kriterium uppfyller Raseborg.

Det som sker om och när finansministeriet konstaterar att Raseborg skall omfattas av detta förfarande är att finansministeriet bildar en utredningsgrupp, till vilken ministeriet utser en person, kommunen en person och därefter utser ministeriet en obunden person till ordförande. Gruppen skall sedan lägga fram ett förslag till åtgärder.

Kommunfullmäktige behandlar åtgärdsförslaget varefter finansministeriet utgående från gruppens förslag och fullmäktiges ställningstagande avgör om det behövs sådan särskild utredning som avses i kommunstrukturlagen, d.v.s. om det kommer att behövas kommunsammanslagning. Finansministeriet kan alltså inte stänga skolor, bibliotek, idrotts- och simhallar eller säga upp personal. De slutliga besluten görs av fullmäktige och bara de är tillräckliga behåller kommunen sin självständighet

Värre än så är det inte. Allt alltså fortfarande i kommunens egna händer.

3.5.2021

Stadsstyrelsen behandlade ett initiativ om att få planera ett vattenområde utanför Barckens Udde. Efter planeringen skulle området kunna bebyggas med ett 10-tal s.k. sjövillor. Stadsstyrelsen remitterade ärendet, vilket säkert var klokt. Frågan kan inte avgöras på basen om man tycker att det är modernt och snyggt eller inte. Utbyggnaden skulle påverka trafiken och behovet av parkeringsplatser, områdets bottenvegetation och den förändringens inverkan på hela områdets ekosystem. Det skulle också försämra vattenströmningen i Södra Viken, med de negativa konsekvenser som detta skulle ha. Det är nog bäst att höra experter och grundligt utreda alla konsekvenser, både på land och till sjöss, innan man spenderar mera pengar på ett projekt som kanske verkar bra, men som antagligen är på fel ställe. Risken finns också att de som köper husen inte blir raseborgare utan använder husen som fritidsbostäder.