Aktuellt

Här följer några korta kommentarer om vad som var aktuellt när kommentaren skrevs.

18.11.2021

Debatten om sjövillorna utanför Gamla Stan har börjat. Ekenäs Sällskapets paneldebatt (16.11.) blev en aning tandlös och i det här skedet verkar debatten bli rätt ensidig, eftersom den inriktat sig på vad invånarna i Gamla Stan tycker och tänker och ser från sina köksfönster. Det är ju inte det det är fråga om. Vi talar om ett också nationellt sett unikt stadsområde med anor från 1550-talet. En mycket gammal stadsplan med unika byggningar och gårdar, vilka till stor del hålls i skick med privatpersoner egna pengar. Det finns en hel del staden borde göra i Gamla Stan. Västvallen bör förstärkas, trottoaren breddas och gatan göras enkelriktad, för att minska trafikmängden och på så sätt minska belastningen. Det vad Gamla Stan inte behöver är sjövillor, vilka skulle ändra områdets karaktär och förstöra det kulturarv som Gamla Stan utgör.

En planläggningsreservering skulle dessutom cementera nuläget för hela den tid planeringsprocessen pågår. Planeringstiden är 18 månader varpå skulle följa minst 6 månader för staden att fatta beslut om att godkänna planen (utlåtanden, nämndbehandlingar, beredning samt beslut i stadsstyrelse och -fullmäktige). Om fullmäktige skulle godkänna planen (vilket Gud förbjude) så skulle det anföras besvär, vilka i dagens läge tar åtminstone 18 månader. (För tillfälle ligger det inne besvär som legat där närmare 20 månader). Allt som allt skulle processen ta minst 3½ år, under vilken tid all annan planering skulle stå stilla. Västvallen skulle fortsätta att glida ut i havet, trottoaren skulle förbli livsfarlig för barnfamiljer och seniorer, Södra Vikens båthamn skulle förbli på idéstadiet mm. Allt detta utan att det finns de minsta garantier för att projektet någonsin skulle bli verklighet.

Vill man på ett konstruktivt sätt befrämja byggande av sjövillor i Ekenäs, skulle det vara skäl att redan från början välja en plats som har invånarnas, miljö- och museimyndigheternas samt politikernas odelade stöd. Då får vi något att hända.

13.9.2021

Det har än en gång visat sig att 13 är ett olycksnummer. Trots att många inom Sfp:s fullmäktigegrupp ställt sig skeptiska till inledandet av planering av s.k. sjövillor utanför Barckens Udde i Gamla Stan. så har stadsstyrelsen med Sfp majoritet röstat för att planeringen kan börja. Argumenten mot projektet är många och många av de som nu röstade för att börja planeringen, hoppas att det inte skall någonsin förverkligas. Detta är inte rättvist mot projektet initiativtagare, mot invånarna i Gamla Stan eller mot raseborgarna över lag. Till det här finns det säkert skäl att återkomma.

17.5.2021

På fullmäktiges möte nämndes begreppet "kriskommun" både av stadsdirektören och i några talturer.

Status som kriskommun - vad betyder det?

Lagen (Kommunallagen § 118) talar inte om kriskommun, utan om "Utvärderingsförfarande i fråga om kommuner som har speciellt svår ekonomisk ställning". Ett av kriterierna är att kommunen inte täckt underskottet i balansräkningen inom 4 år och detta kriterium uppfyller Raseborg.

Det som sker om och när finansministeriet konstaterar att Raseborg skall omfattas av detta förfarande är att finansministeriet bildar en utredningsgrupp, till vilken ministeriet utser en person, kommunen en person och därefter utser ministeriet en obunden person till ordförande. Gruppen skall sedan lägga fram ett förslag till åtgärder.

Kommunfullmäktige behandlar åtgärdsförslaget varefter finansministeriet utgående från gruppens förslag och fullmäktiges ställningstagande avgör om det behövs sådan särskild utredning som avses i kommunstrukturlagen, d.v.s. om det kommer att behövas kommunsammanslagning. Finansministeriet kan alltså inte stänga skolor, bibliotek, idrotts- och simhallar eller säga upp personal. De slutliga besluten görs av fullmäktige och bara de är tillräckliga behåller kommunen sin självständighet

Värre än så är det inte. Allt alltså fortfarande i kommunens egna händer.

3.5.2021

Stadsstyrelsen behandlade ett initiativ om att få planera ett vattenområde utanför Barckens Udde. Efter planeringen skulle området kunna bebyggas med ett 10-tal s.k. sjövillor. Stadsstyrelsen remitterade ärendet, vilket säkert var klokt. Frågan kan inte avgöras på basen om man tycker att det är modernt och snyggt eller inte. Utbyggnaden skulle påverka trafiken och behovet av parkeringsplatser, områdets bottenvegetation och den förändringens inverkan på hela områdets ekosystem. Det skulle också försämra vattenströmningen i Södra Viken, med de negativa konsekvenser som detta skulle ha. Det är nog bäst att höra experter och grundligt utreda alla konsekvenser, både på land och till sjöss, innan man spenderar mera pengar på ett projekt som kanske verkar bra, men som antagligen är på fel ställe. Risken finns också att de som köper husen inte blir raseborgare utan använder husen som fritidsbostäder.