Aktuellt

Här följer några kommentarer om vad som var aktuellt när kommentaren skrevs.

8.12.2022

HYRESSITUATIONEN FÖR PENSIONÄRER I RASEBORG

Under slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet hade pensionärsföreningarna, liksom också andra ideella föreningar tillgång till stadens utrymmen kostnadsfritt. Förutsättningen var att föreningarna hade hemort Ekenäs, senare Raseborg.

Stadsstyrelsen fastställde 1.2.2010 en hyresstadga, enligt vilken "ungdoms-, kultur- och pensionärsföreningar samt föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhet aktiverar medlemmarna eller har en hälsofrämjande eller förebyggande effekt på föreningens medlemmar" fick utnyttja stadens utrymmen kostnadsfritt. Förutsättning var att föreningen var registrerad i Raseborgs stad.

För pensionärernas del så fastställde fullmäktige 18.5.2020 en äldreserviceplan, i vilken stadgas bl.a. att staden "besluter att erbjuda gratis lokaler för aktörer från tredje sektorn som ordnar verksamhet för äldre". Eftersom detta var det rådande läget, så krävde beslutet ingen särskild verkställighet.

I december samma år (2020) besluter stadsstyrelsen fastställa en hyresstadga, vil­ken står helt i strid med den av fullmäktige fastställda äldreserviceplanen. Styrelsens hy­resstadga fastslår att pensionärerna skall betala hyra, med 50 % rabatt. Den här änd­ringen i hyresvillkoren meddelas inte hyresgästerna. Hyresstadgan trädde i kraft 1.1.2021 och utan att meddela något på förhand börjar staden skicka räkningar hösten 2021 för hela året 2021, alltså retroaktivt.

I februari 2022 lämnade Mikael Borgman och åtta andra fullmäktigeledamöter in en fullmäktigemotion, som går ut på följande: "Undertecknande motionsställare uppmanar stadsstyrelsen att omedelbart skrida till åtgärder för att garantera att stadens pensionärsföreningar för sin verksamhet skall av staden få till sitt förfogande ändamålsenliga utrymmen kostnadsfritt."

I juni kommer motionen till fullmäktige för behandling. Förslaget är att styrelsen inte vidtar några åtgärder utan stadsdirektören tillsätter en arbetsgrupp. Detta förslag faller efter omröstning 24 - 18 och ärendet remitteras till styrelsen. Vad händer? Jo, stadsstyrelsen gör ingenting och stadsdirektören tillsätter en arbetsgrupp. Åtgärderna är klart emot resultatet av den omröstning som gjordes i fullmäktige.

Sista oktober får stadsstyrelsen arbetsgruppens förslag för behandling. I detta förslag föreslås att pension­ärerna skall betala hyra, rabatterad med 50 %. Förslaget remitteras till ny beredning eftersom styrelsen inte kan definiera pensionärsför­eningar (VN 4.11.2022).

Stadsstyrelsen fastställer 28.11.2022 "Reglemente för beviljande av bidrag och subventioner samt uthyrningsprinciper", delvis emot arbetsgruppens förslag och helt emot Äldrerådets utlåtande i ärendet. Bl.a. framhåller arbetsgruppen stadgandet i äldreserviceplanen om gratis tillgång till utrymmen. I styrelsens beslut står att pensionärerna skall betala 50 % av fastslagna hyror. I beslutet står också att pensionärer "kan anhålla" om servicesedlar, vilka skulle kompensera en del av hyrorna. Huruvida de beviljas står inte i beslutet.

Bland arbetsgruppens motiveringar står att "Servicesedlar för seniorföreningar skulle ... säkra en verksamhet riktad mot åldersgruppen pensionärer i Raseborgs stad, som en del av Kraft i åren-projektet. Detta är en direkt lögn. Hyresreglementet uttryckligen begränsar seniorföreningarnas möjligheter att utöka sin verksamhet. När servicesedlarna är slut, så är verksamheten slut.

Styrelsens beslut är åldersdiskriminerande. Bland annat ungdomsföreningar får kostnadsfritt använda stadens utrymmen för vilken verksamhet som helst. Detta helt oberoende av var de befinner sig eller om de har möjlighet att utnyttja stadens utrymmen. Detta var ett av argumenten för att pensionärerna inte skulle beviljas hyresfrihet.

Pensionärerna är den enda grupp av föreningar som, enligt styrelsens beslut, kan anhålla om servicesedlar. Om beviljande av dessa säger stadsstyrelsens beslut ingenting. Pensionärerna är också den grupp som jämfört med tidigare nu fråntagits rätten till hyresfria utrymmen.

Beslutet ökar stadens byråkrati. Staden bör skapa resurser att årligen i mars behandla de ansökningar om servicesedlar som inkommer, diarieföra dem, göra tjänsteinnehavarbeslut och ge besvärsanvisning. Sedan skall servicesedlarna skickas till föreningarna, för att sedan redovisas när de används för betalning av hyra. Trots beredningens förslag skall underlåtenhet att använda utrymmen "bestraffas" med full hyra, så staden bör avsätta resurser att följa upp detta. I beredningen nämns uttryckligen att staden inte har denna resurs.

Beslutet ökar föreningarnas byråkrati. Pensionärerna bör se till att sekreterare eller motsvarande har tillgång till dator och nätförbindelse samt att personen kan göra ansökningar elektroniskt. Alla pensionärer har inte tillgång till dator eller nätförbindelse. Pensionärerna kan inte uppgöra budget eller verksamhetsplan, eftersom man i slutet av året inte vet om servicesedlar beviljas för följande år. I stadsstyrelsens beslut står inte att servicesedlar beviljas utan endast att pensionärerna kan anhålla. Ett eventuellt beviljande av servicesedlar sker i mars, vilket leder till att i två och en halv månad har föreningarna inte visshet om huruvida servicesedlar beviljas.

Beslutet avskräcker från att utöka verksamheten. Antalet servicesedlar baserar sig på antalet medlemmar. Därför kan föreningarna tvingas att anpassa sin verksamhet till den beviljade mängden servicesedlar och sedan dra ner på verksamheten så att hyrorna täcks av servicesedlarna. Detta är inte förenligt med det i beredningen uttryckligen uttalade målsättningen att stöda anordnandet av verksamhet för seniorer.

9.2.2022

På sitt möte beviljade miljö- och byggnadsnämnden staden Raseborg rivningslov för det så kallade C-huset vid Kiilan koulu i Karis. Huset har stått oanvänt i 10 år och för egen del såg jag att alternativet till ett rivningslov skulle vara att huset skulle stå oanvänt i ytterligare 10 år, under vilken tid det skulle ytterligare förfalla och på så sätt förfula stadsmiljön. Många av husets väggar är redan nu sprayade med olika taggar. Det här brukar betyda att förfallet accelererar eftersom ofog föder ofog. Om inte stadens ledning, stadsstyrelsen, tekniska nämnden, bildningsnämnden och de ledande tjänsteinnehavarna, har velat hitta ett användningsändamål under de senaste 10 åren, så skulle man nog inte ens försöka under de kommande åren.

Personligen ser jag rivningslovet som ett barmhärtighetsmord. Det är bättre att huset rivs under organiserade former och följande de villkor som alltid föreligger vid rivning av gamla hus, än att huset förfaller för sig själv utan att någon har koll på eventuella förorenade delar av byggnaden. Miljö- och byggnadsnämnden kan bevilja eller låta bli att bevilja ett rivningslov, men nämnden kan inte tvinga husägaren att renovera huset och ta det i bruk

3.2.2022

Raseborgs stad kommer ut med vad man kallar för glädjenyheter. Stadens ekonomiska resultat är rejält på plus och det kumulativa underskottet är nu bortarbetat. Om man korrigerar de senaste årens resultat genom att eliminera fastighetsförsäljningar, extra statsstöd och statens utbetalade Corona-stöd, så ser situationen annorlunda ut. Verksamheten går fortfarande på minus och de kommande åren kommer att vara synnerligen utmanande, då det positiva resultatet lockar till utsvävningar i form av ökade anslag i budgeten för sådana saker som inte hittills fått de medel som vissa kanske önskat. Går vi in på den vägen att vi tror att vi varken är sjuka eller fattiga, så kommer verkligheten emot snabbare än vi tror och resultatet vänder tillbaka till minus. Nu krävs det av beslutsfattarna is i hatten, måttlighet i all budgetering och en ytterligare skärpt budgetdisciplin.

24.1.2022

Det är länge sedan jag skrev någonting här. Kanske inte så mycket har hänt eller så börjar Covid-19 restriktionerna suga musten ur mig. Möten på distans, ett socialt liv som lagts på is och mycken vistelse hemma inom fyra väggar är kanske inte vad jag väntat mig.

Nu har vi i alla fall fått undan vårdområdesvalet. Ett lågt valdeltagande beror antagligen på tidpunkten, eftersom kandidaterna på grund av jul- och nyårshelger inte haft mycket tid att marknadsföra var sig själva eller valet i allmänhet. Det har i alla fall uppfattats som svårt att skjuta på valet eftersom de nya fullmäktigledamöterna har ett enormt arbete framför sig och allt skall vara klart 1.1.2023.

Ur SFP:s synvinkel gick valet rätt bra och samma kan sägas för Raseborg. Staden har en bra representation i fullmäktige och tillsammans med de andra delegaterna från Västra Nyland, speciellt Hangö och Ingå, så skall det väl vara möjligt att försvara hälsovårdstjänster i den västligaste delen av området.

18.11.2021

Debatten om sjövillorna utanför Gamla Stan har börjat. Ekenäs Sällskapets paneldebatt (16.11.) blev en aning tandlös och i det här skedet verkar debatten bli rätt ensidig, eftersom den inriktat sig på vad invånarna i Gamla Stan tycker och tänker och ser från sina köksfönster. Det är ju inte det det är fråga om. Vi talar om ett också nationellt sett unikt stadsområde med anor från 1550-talet. En mycket gammal stadsplan med unika byggningar och gårdar, vilka till stor del hålls i skick med privatpersoner egna pengar. Det finns en hel del staden borde göra i Gamla Stan. Västvallen bör förstärkas, trottoaren breddas och gatan göras enkelriktad, för att minska trafikmängden och på så sätt minska belastningen. Det vad Gamla Stan inte behöver är sjövillor, vilka skulle ändra områdets karaktär och förstöra det kulturarv som Gamla Stan utgör.

En planläggningsreservering skulle dessutom cementera nuläget för hela den tid planeringsprocessen pågår. Planeringstiden är 18 månader varpå skulle följa minst 6 månader för staden att fatta beslut om att godkänna planen (utlåtanden, nämndbehandlingar, beredning samt beslut i stadsstyrelse och -fullmäktige). Om fullmäktige skulle godkänna planen (vilket Gud förbjude) så skulle det anföras besvär, vilka i dagens läge tar åtminstone 18 månader. (För tillfälle ligger det inne besvär som legat där närmare 20 månader). Allt som allt skulle processen ta minst 3½ år, under vilken tid all annan planering skulle stå stilla. Västvallen skulle fortsätta att glida ut i havet, trottoaren skulle förbli livsfarlig för barnfamiljer och seniorer, Södra Vikens båthamn skulle förbli på idéstadiet mm. Allt detta utan att det finns de minsta garantier för att projektet någonsin skulle bli verklighet.

Vill man på ett konstruktivt sätt befrämja byggande av sjövillor i Ekenäs, skulle det vara skäl att redan från början välja en plats som har invånarnas, miljö- och museimyndigheternas samt politikernas odelade stöd. Då får vi något att hända.

13.9.2021

Det har än en gång visat sig att 13 är ett olycksnummer. Trots att många inom Sfp:s fullmäktigegrupp ställt sig skeptiska till inledandet av planering av s.k. sjövillor utanför Barckens Udde i Gamla Stan. så har stadsstyrelsen med Sfp majoritet röstat för att planeringen kan börja. Argumenten mot projektet är många och många av de som nu röstade för att börja planeringen, hoppas att det inte skall någonsin förverkligas. Detta är inte rättvist mot projektet initiativtagare, mot invånarna i Gamla Stan eller mot raseborgarna över lag. Till det här finns det säkert skäl att återkomma.

17.5.2021

På fullmäktiges möte nämndes begreppet "kriskommun" både av stadsdirektören och i några talturer.

Status som kriskommun - vad betyder det?

Lagen (Kommunallagen § 118) talar inte om kriskommun, utan om "Utvärderingsförfarande i fråga om kommuner som har speciellt svår ekonomisk ställning". Ett av kriterierna är att kommunen inte täckt underskottet i balansräkningen inom 4 år och detta kriterium uppfyller Raseborg.

Det som sker om och när finansministeriet konstaterar att Raseborg skall omfattas av detta förfarande är att finansministeriet bildar en utredningsgrupp, till vilken ministeriet utser en person, kommunen en person och därefter utser ministeriet en obunden person till ordförande. Gruppen skall sedan lägga fram ett förslag till åtgärder.

Kommunfullmäktige behandlar åtgärdsförslaget varefter finansministeriet utgående från gruppens förslag och fullmäktiges ställningstagande avgör om det behövs sådan särskild utredning som avses i kommunstrukturlagen, d.v.s. om det kommer att behövas kommunsammanslagning. Finansministeriet kan alltså inte stänga skolor, bibliotek, idrotts- och simhallar eller säga upp personal. De slutliga besluten görs av fullmäktige och bara de är tillräckliga behåller kommunen sin självständighet

Värre än så är det inte. Allt alltså fortfarande i kommunens egna händer.

3.5.2021

Stadsstyrelsen behandlade ett initiativ om att få planera ett vattenområde utanför Barckens Udde. Efter planeringen skulle området kunna bebyggas med ett 10-tal s.k. sjövillor. Stadsstyrelsen remitterade ärendet, vilket säkert var klokt. Frågan kan inte avgöras på basen om man tycker att det är modernt och snyggt eller inte. Utbyggnaden skulle påverka trafiken och behovet av parkeringsplatser, områdets bottenvegetation och den förändringens inverkan på hela områdets ekosystem. Det skulle också försämra vattenströmningen i Södra Viken, med de negativa konsekvenser som detta skulle ha. Det är nog bäst att höra experter och grundligt utreda alla konsekvenser, både på land och till sjöss, innan man spenderar mera pengar på ett projekt som kanske verkar bra, men som antagligen är på fel ställe. Risken finns också att de som köper husen inte blir raseborgare utan använder husen som fritidsbostäder.