Aktuellt

Här följer några korta kommentarer om vad som var aktuellt när kommentaren skrevs.

17.6.2021

Det har varit lugnt på den här sidan nu i en månads tid. Nu är kommunalvalet över och det egentliga arbetet kan börja.

Sfp har idag sitt första gruppmöte för den nyvalda fullmäktigegruppen. Nu skall gruppen komma överens om vem som får vilken plats i stadsstyrelsen och i nämnderna. I praktiken avgörs ju frågan genom omröstning, vilket i klarspråk betyder att en enkel majoritet (12 medlemmar) de facto avgör hur beslutsfattandet sker under den kommande fullmäktigeperioden. Det skall bli intressant att se hur rösterna faller.

17.5.2021

På fullmäktiges möte nämndes begreppet "kriskommun" både av stadsdirektören och i några talturer.

Status som kriskommun - vad betyder det?

Lagen (Kommunallagen § 118) talar inte om kriskommun, utan om "Utvärderingsförfarande i fråga om kommuner som har speciellt svår ekonomisk ställning". Ett av kriterierna är att kommunen inte täckt underskottet i balansräkningen inom 4 år och detta kriterium uppfyller Raseborg.

Det som sker om och när finansministeriet konstaterar att Raseborg skall omfattas av detta förfarande är att finansministeriet bildar en utredningsgrupp, till vilken ministeriet utser en person, kommunen en person och därefter utser ministeriet en obunden person till ordförande. Gruppen skall sedan lägga fram ett förslag till åtgärder.

Kommunfullmäktige behandlar åtgärdsförslaget varefter finansministeriet utgående från gruppens förslag och fullmäktiges ställningstagande avgör om det behövs sådan särskild utredning som avses i kommunstrukturlagen, d.v.s. om det kommer att behövas kommunsammanslagning. Finansministeriet kan alltså inte stänga skolor, bibliotek, idrotts- och simhallar eller säga upp personal. De slutliga besluten görs av fullmäktige och bara de är tillräckliga behåller kommunen sin självständighet

Värre än så är det inte. Allt alltså fortfarande i kommunens egna händer.

14.5.2021

Nu har kandidaterna fått sina nummer för kommunalvalet. För egen del blev numret 8. Nu börjar en kort och intensiv period av valpropaganda, så väljarna får vara beredda på att bli "dränkta" i olika former av valreklam. Nu lovar alla guld och gröna skogar. Det kan för väljarna ändå vara bra att fundera på vem som gjort vad under den gångna perioden,

3.5.2021

Stadsstyrelsen har för sin del godkänt Raseborgs bokslut för 2020. Ärendet går nu vidare till stadsfullmäktige (17.5.2021), som fastställer bokslutet. Eftersom finansministeriet tidigare i år inte godkände stadens anhållan om tilläggstid beträffande status som kriskommun, så bör bokslutet skickas till finansministeriet, som sedan besluter hur  Raseborgs framtid skall te sig. Blir vi kriskommun eller inte?

3.5.2021

Stadsstyrelsen behandlade ett initiativ om att få planera ett vattenområde utanför Barckens Udde. Efter planeringen skulle området kunna bebyggas med ett 10-tal s.k. sjövillor. Stadsstyrelsen remitterade ärendet, vilket säkert var klokt. Frågan kan inte avgöras på basen om man tycker att det är modernt och snyggt eller inte. Utbyggnaden skulle påverka trafiken och behovet av parkeringsplatser, områdets bottenvegetation och den förändringens inverkan på hela områdets ekosystem. Det skulle också försämra vattenströmningen i Södra Viken, med de negativa konsekvenser som detta skulle ha. Det är nog bäst att höra experter och grundligt utreda alla konsekvenser, både på land och till sjöss, innan man spenderar mera pengar på ett projekt som kanske verkar bra, men som antagligen är på fel ställe. Risken finns också att de som köper husen inte blir raseborgare utan använder husen som fritidsbostäder.

16.4.2021

I en insändare i Västra Nyland aktualiserade Ole Lindholm igen frågan om placeringen av det nya äldreboendet i Ekenäs. Det här är en fråga som i allra högsta grad berör de äldre i staden, men som avgjorts utan att de äldre hörts. Stadens äldreråd och andra representanter för den äldre befolkningen borde i dylika frågor höras i ett tidigt skede och deras synpunkter borde beaktas i högre grad än man gör nu. För nästan exakt ett år sedan skrev 1 630 medborgare under ett initiativ att det nya äldreboendet borde placeras vid Hagahemmet. Deras röster ljöd för döva öron.

31.3.2021

Ännu en ny vändning i dansen kring Attendos äldreboende i Karis. Nu erbjuder Attendo, offentligt, Raseborg en möjlighet att ta över vården. Detta utan att förhandla med Raseborg först. Ännu ett exempel på varför staden borde äga fastigheterna och sedan självständigt besluta vem som sköter vården. Nu är det fastighetsägarna och vårdbolagen som för och staden är tvungen att följa.

29.3.2021

Planläggningsnämnden remitterade planen för Stallörsparken (Norra Hamnen) och bra så. Det är varken bra eller ändamålsenligt att fylla varje lilla obebyggda område i tätorterna med nya byggnader. Vi behöver fria, obebyggda ytor och utsikt över Stadsfjärden. Våra båtgäster skall inte heller mötas av en kompakt vägg. Jag ser fram emot ett nytt och luftigare förslag.